Algemene voorwaarden

Wij willen graag dat je precies weet onder welke voorwaarden wij tickets verkopen en leveren aan jou. Met onze Algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten wij en onze klanten hebben. Met deze algemene voorwaarden willen wij voorkomen dat er voor onze klanten onduidelijkheden zijn.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DAGTICKETS: de aanbieder van toegangstickets
 • GEBRUIKER: de afnemer van toegangstickets
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • 2.1: Deze voorwaarden gelden voor alle diensten die aangeboden worden door DAGTICKETS tenzij uitdrukkelijk van deze voorwaarden afgeweken wordt.
 • 2.2: Het gebruik van de gekochte tickets is onderhevig aan de voorwaarden van de bezoekende partij zoals het attractiepark of de dierentuin. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij de desbetreffende partij.
Artikel 3: Beschikbaarheid van de tickets
 • 3.1: De tickets aangeboden op de sites van DAGTICKETS zijn vrijblijvend en zijn beperkt in beschikbaarheid.
 • 3.2: Elk ticket heeft een beperkte geldigheidsduur. DAGTICKETS zal deze geldigheidsduur duidelijk vermelden zowel op de website als op de tickets. De tickets verliezen hun geldigheid na het verstrijken van de geldigheidsduur.
 • 3.3: GEBRUIKER mag binnen de geldigheidsduur een eigen bezoekdag kiezen. De tickets zijn echter alleen bruikbaar tijdens normale openingstijden van het park.
Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
 • 4.1: GEBRUIKER zal via de sites van DAGTICKETS een bestelling plaatsen waarbij direct de totaalsom van de bestelling te zien is.
 • 4.2: De tickets worden pas geleverd als de betaling door GEBRUIKER volledig en succesvol af is gerond.
 • 4.3: Tickets worden altijd digitaal aangeleverd. GEBRUIKER krijgt via een e-mailbericht een link naar de tickets en dient zelf te zorgen voor het printen van de tickets.
 • 4.4: GEBRUIKER is verplicht om de ontvangen link naar de tickets veilig te bewaren en niet te verspreiden. Bij verspreiding van de link bestaat er een kans dat de tickets ongeldig verklaard worden en is er geen sprake van enige vorm van restitutie.
 • 4.5: Indien GEBRUIKER na bestelling geen e-mailbericht ontvangen heeft kan de GEBRUIKER contact opnemen met DAGTICKETS. DAGTICKETS zal GEBRUIKER helpen met het ontvangen van het e-mailbericht. DAGTICKETS kan niet verantwoordelijk zijn voor het correct afleveren van het e-mailbericht maar zal wel een bewijs van verzending kunnen versturen naar GEBRUIKER.
 • 4.6: DAGTICKETS is gerechtigd een bestelling binnen drie werkdagen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Eventueel betaalde bedragen worden teruggestort op een rekening van GEBRUIKER.
Artikel 5: Betalen en prijzen
 • 5.1: Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, belastingen en servicekosten.
 • 5.2: DAGTICKETS heeft het uitdrukkelijke recht om de prijzen van tickets te wijzigen. Indien een bepaalde actie beperkt beschikbaar is heeft DAGTICKETS het recht om, zodra de actie niet meer beschikbaar is, dezelfde tickets aan te bieden tegen een hogere prijs. GEBRUIKER kan geen beroep doen op een eerdere, lagere prijs.
 • 5.3: De betaling van tickets geschied via één van de betaalmethoden aangeboden op de websites.
 • 5.4: Bij een niet volledige betaling vervalt het recht op de tickets en dient GEBRUIKER de tickets opnieuw te bestellen.
 • 5.5: Een bestelprocedure mag maximaal 30 minuten duren. Na het verstrijken van deze 30 minuten worden de tickets verwijderd van de bestelling en dient de GEBRUIKER de bestelling opnieuw te starten.
Artikel 6: Gebruik tickets
 • 6.1: Het is niet mogelijk om eenmaal gekochte tickets in te ruilen of te retourneren. Restitutie is in geen gevallen mogelijk.
 • 6.2: Elk ticket heeft een unieke barcode. Deze code mag niet gevouwen worden. Bij beschadiging bestaat er een kans dat de toegang geweigerd wordt. GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het correct printen van de tickets. Duplicatie van de tickets is nutteloos en tevens niet toegestaan.
 • 6.3: Het is in geen gevallen toegestaan om de gekochte tickets met een marge door te verkopen evenals is het niet toegestaan om de gekochte tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • 6.4: Door middel van de unieke barcode is een ticket slecht eenmaal bruikbaar.
Artikel 7: Aansprakelijkheid DAGTICKETS
 • 7.1: De aansprakelijkheid van DAGTICKETS is beperkt door het totale bedrag van de bestelling.
 • 7.2: DAGTICKETS is nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het bezoek aan het park en de websites.
 • 7.3: De informatieverschaffing over het te bezoeken park is de verantwoordelijkheid van het park. Tevens is het park verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bezoek. DAGTICKETS is hierin geen partij en zorgt alleen voor de levering van de toegangstickets.
 • 7.4: Bij een technische storing waardoor betaling niet, niet correct, of niet tijdig kan worden verwerkt is DAGTICKETS niet aansprakelijk. Tickets worden pas geleverd als de betaling volledig ontvangen is.
Artikel 8: Slotbepalingen

Op elke overeenkomst tussen DAGTICKETS en GEBRUIKER is het Nederlands recht van toepassing. DAGTICKETS heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen.